Yazı Detayı
07 Ağustos 2018 - Salı 02:15
 
AVM GÜVENLİĞİ...
Osman Öztürk
osman.ozturk@csgsecurity.com.tr
 
 

Güvenlik ihtiyacı, bireysel ve toplumsal yaşam için olmazsa olmaz ihtiyaçlarından biri olarak önemini ve değerini koruyor. Güvenli bir yaşam oluşturabilmek için olası risk ve tehlikelere karşı duyarlı olmak ve bunu sağlamak için de bir çok önlem ve prosedür oluşturmak gerekiyor.

*

Güvenlik genel bir kavram olsa da yer, mekan ve zaman açısından uygulama ve stratejiler yönünden farklılıklar gösteriyor.

*

Güvenlik ne demektir?

*

Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri, güven içinde yaşam sürmeleri durumu olarak tanımlayabileceğimiz güvenliğin insan ve toplum yaşamındaki yeri ve önemi tartışılmazdır.

*

Bir ülkede güvenliği sağlamak devletin baş görevi olsa da her birey ve topluluk güvenliği için önlemler almak ve tüm risk ve tehlikelerden kendini korumak hakkına sahiptir.

*

Günümüzde öne çıkan güvenlik alanlarından birisi de AVM güvenliğidir.

*

Küreselleşen dünyada insan ihtiyaçları her geçen gün değişiyor ve çeşitleniyor. İnsanlara ve topluma sunulan hizmetlerin niteliği de buna paralel olarak değişiyor. Antik agora ve pasajlardan bugünün modern alışveriş merkezlerine uzanan tüketim mekânları, çağdaş bir güvenlik ihtiyacını da en üst seviyede zorunlu kılıyor.

*

İnsanlar güven ve huzur içinde yaşamak ister. Can ve mal güvenliğinin sağlandığı, işte, okulda, yolculukta, sokakta, alışverişte, özgür, mutlu ve güvende olmak isterler.

*

Bunun için yaşadıkları ortamların esenlik içinde yaşanabilir olmasını istedikleri gibi yaşanabilir bir dünya için stratejiler, önlemler ve standartlar  belirleyerek güvenli, konforlu ve keyifli bir alışveriş ortamı sağlamak isterler. 

*

Kamu güvenliğinin sağlanmasında güvenli bir yaşam için öncelikle can, mal ve mülk güvenliğinin sağlanması gerekir. Eğer bu üç sacayağı sağlanamıyorsa toplumsal yaşamda huzur, güven ve esenlikten söz edilemeyecektir. 

AVM'ler küçük bir şehir gibi mekansal büyüklüğe, insan yoğunluğuna ve entegre yapılara sahiptir. Birbirine entegre mega yapılardan ve komplekslerden oluşur. AVM'ler bu karmaşık özellikleri ile çeşitli kişi, grup ve niyetlerin hedefi haline gelir. Öngörülebilir birçok risk ve tehlikenin varlığı AVM güvenliğini önemli kılar. Alışveriş merkezlerinin büyüklüğü, sayısı ve nerede inşa edildiği de güvenlikle doğrudan ilişkilidir.  

*

AVM Güvenliği; ulusal AVM standartları doğrultusunda yapı mevzuatı, iş ve yangın güvenliği kurallarına uygun olarak AVM tasarımı ve yönetiminin dengelenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Yazılı emniyet ve can güvenliği planları oluşturulur. Acil durum yönetimi konusunda plan ve programlar yapılarak ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon yapılır. AVM'ler yangın riski büyük alanlardır.

*


Alışveriş ve eğlence deneyimini engelleyen olaylara karşı duyarlılık gerekir. AVM güvenliği için risk ve tehlike oluşturabilecek kişi ve gruplara karşı izleme, uyarma ve müdahale şeklinde önleyici çalışmaların yapılır.

*

• AVM’ler terör, şiddet ve vandalist eylemler için cazip ve yüksek profilli hedeflerdir.

*

 .AVM'lerde hırsızlık, soygun, kayıp eşya, kavga, şiddet, tehdit, uyuşturucu kullanımı, alkollü kişilerin yarattığı olaylar ve vandalizm olayları en çok karşılaşılan olaylardır.

*


Günümüzde AVM'lerde farklı güvenlik yöntem ve stratejileri uygulanmaya başlandı.

*

Bir süreden beri AVM'ler değişik nedenler öne sürerek AVM güvenliğine ilişkin yeni bir stratejiyi uygulamaya koydular. Buna göre, bazı AVM'ler güvenlik sistemlerini, cihazlarını kaldırdılar. Kişi ve eşya kontrolü yapılmıyor. Sadece kendi belirledikleri güvenlik kuralları doğrultusunda izleme, gözleme ve uyarma şeklinde bir güvenlik uygulaması yapıyorlar. Özel güvenlik görevlileri şüpheli gördükleri kişi ve eşyalara ilişkin prosedürleri uyguluyorlar.

*

Kısacası ana güvenlik stratejisi olarak dünyada kabul gören ve etkin olarak uygulanan "Görünür öncelikli güvenlik" stratejisinden varlığı ziyaretçiler tarafından çok fark edilmeyen sivil ağırlıklı bir güvenlik stratejisine geçiş yaptılar.

*

Herkesi şüpheli gören ve abartılı bir güvenlik prosedürü uygulayan eski güvenlik sisteminden vazgeçilmesi güvenlik maliyetleri açısından bir avantaj gibi görünse de bunun sonuçlarını zaman içinde daha iyi değerlendirebileceğiz. İkincisi ise güvenliğin görünürlüğünü arka plana alan ve belirli güvenlik sistemlerini kaldıran veya sayılarını azaltan yeni güvenlik uygulaması.

*

Bence her ikisi de riskler taşıyor. İlk uygulama da havaalanı güvenliği kadar detaycı ve tedirgin edici güvenlik denetimleri müşterileri ve ziyaretçileri endişelendirdi ve mutsuz etti. Güvenlik görevlilerinin uzmanlaşmaması ve iletişimlerinin iyi olmamasından dolayı tartışmalara ve birçok olaylara neden oldu. Ayrıca güvenlik maliyetini artırdı ve karlılığı azalttı.

*

İkinci durum ise riskleri çoğalttı. İzlemek, gözlemek ve şüpheli durumlarda müdahalelerde bulunmak daha uygun ve çağdaş bir uygulama gibi görünse de görünür öncelikli güvenlik stratejisinin caydırıcılığını azaltması açısından risk oluşturması da muhtemel gözüküyor. Suç işleyebilecek kişiler ya da kötü niyet taşıyanlar için cezbedici bir yönelme ve fırsatlar sağlayabilecektir. Bu nedenle her ikisinin iyi özelliklerini kapsayan bir stratejinin uygulanması daha etkin bir güvenlik farkındalığı oluşturacaktır. 

*

AVM'lerin bulunduğu yerlerde meydana gelen suçlar ve güvenliği etkileyen faktörlerin neler olduğuna AVM risk haritaları en doğru cevabı verir.

*

Perakende sektöründe güvenlik, özel bir güvenlik konseptiyle sağlanır. Müşterilerin güven ve keyifle mekanı kullanmalarını sağlayacak bir güvenlik stratejisi izlenir. Olası olayların önceden öngörülmesinin yanında, meydana gelen olaylara ilişkin istatistiksel verilerin analiz edilerek başta hırsızlıklar ve kayıplar olmak üzere, tüm olaylara karşı önleyici ve koruyucu çalışmalara öncelik verilmesi gerekir.

*

AVM'lerde; yönetim, işyeri sahipleri ve çalışanları, ziyaretçiler ve müşterilerin güvenlik risk ve tehlikelerinden uzak yaşamaları ve ticari faaliyetlerini sürdürmeleri için yönetim tarafından belirlenmiş güvenlik kural ve talimatlarına uygun olarak,

*

-Yüksek ölçekli güvenlik algısına ve uygulamalarına sahip, 

-Fiziki ve elektronik güvenlik sistemleri ile güçlendirilmiş,

-Uzman özel güvenlik yapısı yönetiminde proaktif bir güvenlik stratejisinin etkin ve yetkin olduğu, 

-Olası risk ve tehlikelere karşı önlemlerin önceden planlanarak alındığı, 

-Özgür, eğlenceli, huzurlu ve mutlu bir alışveriş ikliminin sağlandığı güvenlik konsepti benimsenmelidir.

*

Alışveriş merkezleri arasındaki rekabetin hızla arttığı bir ekonomik düzende, güvenlik algısı güçlü şirketler rekabet ortamında öne geçecektir. Bu açıdan bakıldığında, verimliliği ve geliri artırmak için güvenlik maliyetini azaltmaya çalışmak riskli bir karardır. Bunun sonuçlarını zaman gösterecektir. Türkiye gibi çevresinde sıcak savaşların ve terör eylemlerinin yoğun olduğu bir coğrafyada güvenlik duyarlılığının etkinlikle sürdürülmesi gerekir. Özellikle son dönemde ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan bölücü ve dinci terör örgütlerinin yaptıkları bombalı ve silahlı terör eylemleri büyük can ve mal kaybına yol açıyor. Toplumda korku ve paniğe neden oluyor. Bu tür terör eylemleri, insanların kalabalık yerlere gitmemelerine, güvenlik kaygısı duymalarına neden oluyor. 

*

İşte bu noktada, AVM ziyaretçilerine, çalışanlarına ve müşterilerine güvende oldukları hissini verecek algısı ve iletişimi güçlü güvenlik uygulamalarının varlığı önem kazanıyor. Elbette bu uygulamalar sivil güvenlik görevlileri ile de sağlanabilir. Ancak otoparklar ve AVM çevresinde resmi görevlilerin varlığı caydırıcılık sağlar.

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde resmi güvenlik görevlilerinin olduğu veya olmadığı ya da sivil görevlilerin çoğunlukta olduğu AVM güvenlik uygulamaları bulunuyor. Mega kentlerde özellikle kent merkezlerinde  elektronik güvenlik uygulamaları ve sivil güvenlik görevlileri ile ön plana çıkmayan ancak sürekli, izleyen ve gözleyen bir güvenlik stratejisinin uygulandığı AVM güvenlik uygulamaları bulunuyor.

*

Günümüzde özel güvenlik görevlilerinin yetişmelerinden ve eğitimlerinden  kaynaklı birçok sorun bulunuyor. Özel güvenliğin uzmanlaşmaması büyük problem. Bu konuda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var.  Ancak AVM gibi yoğun kalabalıkların ve değerli mal ve eşyaların bulunduğu mega komplekslerde  üst düzey güvenlik prosedürlerinin uygulanması uzmanlık gerektirir. Bu açıdan AVM güvenliğine akademik bir bakış getirmek ve uzmanlık alanı oluşturmak için CSG ve BAU işbirliği ile AVM Güvenliği Sertifika Programları düzenliyoruz.

*

AVM güvenlik konseptinde, çoğu güvenlik programları, üniforma veya sade kıyafetler ile dolaşan, iyi eğitimli ve uzman kişilerden oluşur.

*

Güvenlik, risk ve tehlikeleri öngörmek ve fark etmek prensibine dayanır. Bir yerde güvenliği sağlamak için bir güvenlik planı hazırlanır ve olası risklere göre değişik arama, tarama, denetim ve kontrol yöntemleri uygulanır. Bu caydırıcılık sağlar. Suç işleme niyet ve eğiliminde olanları uzak tutar. Yakalanma riski suçluları engeller. Bu yüzden AVM'lerde güvenlik, bütüncül bir yaklaşımla planlanarak ve tüm paydaşlarla belirlenecek stratejiler doğrultusunda ortak akıl ve uygulamalarla ticari mağazalardan, ortak kullanım alanlarına ve ziyaretçilerden otoparklardaki araç denetimlerine kadar öngörü, caydırıcılık, duyarlılık, önleyicilik ve müdahale mekanizmalarının oluşturulduğu bir sistematiğin varlığı farkındalık yaratacaktır. Bu duyarlılık olası risk ve tehlikeleri  önleyecektir. Bu uygulamaların sürdürülebilir olması için rutin uygulamalar yanında alınan duyum ve olası risklere karşı caydırıcılık oluşturacak etkililikte farklı önlem ve uygulamaların da oluşturulması gerekmektedir. 

 

 

 
Etiketler: AVM, GÜVENLİĞİ...,
Yorumlar
Haber Yazılımı